ترمومتر الکلی

کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 100- تا 250+ درجه می باشد.

 

لیست ترمومتر الکلی

 

کد شماره کاتالوگ جدید
(شماره کاتالوگ قدیم)
نام محصول مشخصه دامنه کار
23   1 5150T060-qp
(515.060 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی C° 0.5- جای آویزدار- میزان دقت 1°C
(-10     +60°C)
23   2 5120T110-qp
(512A110 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +110°C)
23   3 5120T150-qp
(512A150 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +150°C)
23   4 5122P250-qp
(512.250 IMTJ-B)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 405 میلی متر، الکل آبی رنگ،  با درجه بندی 1°C- جای آویزدار-  با قطر 6-7 میلی متر،  میزان دقت 3˚C (-10     +250°C)
23   5 55000T110-qp
(550T110 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +110°C)
23   6 55000P110-qp
(550P110 IMPJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +110°C)
23   7 55000T150-qp
(550T150 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +150°C)
23   8 55000P150-qp
(550P150 IMPJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C
(-20     +150°C)
23   9 55005T110-qp
(5505T110 IMPJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 2°F و  1°C- جای آویزدار- میزان دقت 2˚C- درجه بندی سانتیگراد و فارنهایت
(-20     +110°C)
(0     +230°F)
23  10 55000T110/P-qp
(550T110 IMTJ-R-PVC)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C-  میزان دقت 2˚C - با روکش PVC
(-20     +110°C)
23  11 55000P110/P-qp
(550P110 IMPJ-R-PVC)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با قطر 6-7 میلی متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول 305 میلی متر، 
الکل قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C-  میزان دقت 2˚C - با روکش PVC
(-20     +110°C)
23  12 5180T100-qp
(518-100 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 305 میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه وری کامل، با درجه بندی 1°C (-100     +30°C)
23  13 5182T100-qp
(518-100 IMTJ-B)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 305 میلی متر، الکل بی رنگ، با غوطه وری کامل، با درجه بندی 1°C (-100     +30°C)
23  14 5180T110-qp
(518-110 IMTJ-R)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 305 میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه وری کامل، با درجه بندی 1°C (-50     +110°C)
23  15 5182T110-qp
(518-110 IMTJ-B)
ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول 305 میلی متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه وری کامل، با درجه بندی 1°C (-50     +110°C)
23  16 74000-008-bl ترمومتر الکلی مناسب کاربردهای عمومی، با طول 400 میلی متر  عرض 65 میلی متر، پر شده با مایع آبی رنگ، با درجه بندی 1°C- جای آویزدر- در بسته بندی با پوشش حبابی (-40     +50°C)
(-40     +120°F)
23  17 7100.100-qp ترمومتر الکلی مناسب شکلت و ژمبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ،  با درجه بندی 1°C (+30     +100°C)
23  18 7100.100-bl ترمومتر الکلی مناسب شکلت و ژمبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ،  با درجه بندی 1°C ،در بسته بندی با پوشش حبابی (+30     +100°C)

 

ترمومتر الکلی

 

23  58 8010R050-qp ترمومتر الکلی  مناسب فریزر، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار، با طول 280 میلیمتر (-50     +50°C)
23  59 8010R050/T-qp ترمومتر الکلی مناسب فریزر، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-50     +50°C)
23  60 8010R050/T-bl ترمومتر الکلی مناسب فریزر، با روکش تفلون، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-50     +50°C)
23  61 8010R060-qp ترمومتر الکلی مناسب آشپزخانه، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-10     +60°C)
23  62 8010R060-bl ترمومتر الکلی مناسب آشپزخانه، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-10     +60°C)
23  63 8030R060-qp ترمومتر الکلی مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-10     +60°C)
23  64 8010R120-qp ترمومتر الکلی مناسب پخت و پز، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-10     +120°C)
23  65 8010R120/T-qp ترمومتر الکلی مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (-10     +120°C)
23  66 8030R120-qp ترمومتر الکلی مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (+30     +110°C)
23  67 8010R200-qp ترمومتر الکلی مناسب شیرینی پزی، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (+80     +200°C)
23  68 8010R200-bl ترمومتر الکلی مناسب شیرینی پزی، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، در بسته بندی با پوشش حبابی، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (+80     +200°C)
23  69 8010R201-qp ترمومتر الکلی مناسب شیرینی پزی، محدوده دمایی غذاها مشخص شده اند، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه بندی 1°C، جهت استفاده برای ترمومترهای حفاظ دار (+80     +200°C)

کارن تجهیز

شرکت کارن تجهیز به پشتوانه علوم و تجربیات فنی و مهندسی و بهره گیری از کادر علمی و مجرب، ضمن رعایت اصول علمی با انتخاب تکنولوژی های پیشرفته روز جهان و همچنین در نظر داشتن تاییدیه های معتبر بین المللی به گزینش کمپانی های معتبر تولید کننده تجهیزات و ملزومات پیشرفته آزمایشگاهی در دنیا مبادرت نموده است.

این شرکت مفتخر است با کسب  نمایندگی از کمپانی های معتبر امریکایی و اروپایی ، خدمات ارزنده ای در زمینه مشاوره علمی ، تامین، تجهیز و تحویل فوری مواد اولیه، لوازم، تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی در زمینه های مختلف نموده است.

ترمومتر الکلی حفاظ دار

ترمومتر الکلی حفاظ دار کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 50- تا 200+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی حفاظ دار 23…

ترمومتر الکلی دو جداره

ترمومتر الکلی دو جداره کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی دو جداره با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 10- تا 150+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی دو…

ترمومتر الکلی دیواری

ترمومتر الکلی دیواری کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 40- تا 50+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی دیواری کد شماره کاتالوگ…

ترمومتر الکلی قلمی

ترمومتر الکلی قلمی کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 10- تا 110+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی قلمی 23 19 72500-001-bl…

ترمومتر جیوه ای

ترمومتر جیوه ای کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر جیوه ای با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 20- تا 400+ درجه می باشد. لیست ترمومتر جیوه ای 23 70…

ترمومتر الکلی

ترمومتر الکلی کارن تجهیز واردکننده انواع ترمومتر الکلی با مشخصه های گوناگون و دامنه کار از 100- تا 250+ درجه می باشد. لیست ترمومتر الکلی کد شماره کاتالوگ جدید(شماره کاتالوگ…

ترمومتر

ترمومتر کارن تجهیز نماینده رسمی کمپانی آلا فرانس در بخش فروش محصولات ترمومتر و هیدرومتر در ایران می باشد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارن تجهیز بین الملل آزما می باشد.